Ekologické služby Ekora

Ekora - ekologie, ekologické služby

Vodní hospodářství

V oblasti vodního hospodářství se naše společnost zabývá realizací následujících služeb a činností:

 • vypracování vodohospodářských studií a rozvojových plánů
 • návrhy komplexního řešení likvidace odpadních vod pro regiony
 • vypracování studií proveditelnosti pro jednotlivé investiční záměry (výstavba čistíren, úpraven, kanalizací, zdrojů pitné vody)
 • vypracovávání geologických a hydrogeologických posudků
 • zpracování povodňových plánů
 • projekty technologií na čištění kontaminovaných podzemních, resp. povrchových vod
 • dodávky sanačních systémů a technologií pro dekontaminaci znečištěných vod
 • projekty kanalizačních sítí, domovních i obecních čistíren odpadních vod
 • intenzifikace čistíren odpadních vod a úpraven vod
 • ověřování funkční způsobilosti instalovaných stabilních systémů na měření průtoku
 • měření průtoku odpadních vod včetně kontrolních měření pro ČIŽP
 • měření průtoku povrchových vod
 • provádění monitoringu kvality povrchových toků a podzemních vod


Uvedené služby v oblasti vodního hospodářství zajišťuje EKORA s.r.o. vlastními silami, v rámci souvisejících činností naše společnost úzce spolupracuje se skupinou stálých a osvědčených subdodavatelů (analytické laboratoře, vrtné společnosti, stavební firmy, dodavatelé dílčích částí technologických celků apod.).

Společnost EKORA s.r.o. je držitelem autorizace ÚNMZ k výkonu úředního měření v oboru měření průtoku vod v prizmatických korytech a průtoku odpadních vod, má oprávnění MŽP k provádění kontroly správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod (měřící skupina) dle Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Pracovníci společnosti jsou držiteli certifikátu Manager vzorkování, vydávaného Českou společností pro jakost.

 

 

Novinky

Připravili jsme pro vás nové webové stránky. Věříme, že se vám budou líbit a najdete zde věškeré informace, které hledáte... Více...
Všechny články...

EKORA s.r.o.

Sinkulova 48/329
140 00 Praha 4

e-mail: ekora@ekora.cz
tel./fax: +420 267 914 573