Ochrana ovzduší Tisk

V oblasti ochrany ovzduší poskytujeme zejména následující služby:

 • každoroční poplatková hlášení
 • vyplňování registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO)
 • posouzení účinnosti zařízení
 • plány a projekty snižování emisí
 • kontroly účinnosti spalování dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
 • zpracování Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší (Soubor technickoprovozních parametrů (TPP) a technickoorganizačních opatření (TOO) k zajištění provozu stacionárních zdrojů)
 • zpracování Provozní evidence zdroje


U našich ověřených spolupracovníků zajistíme realizaci:

 • autorizovaných měření emisí znečišťujících látek
 • autorizovaných měření imisí znečišťujících látek, stanovení pachového čísla a míry obtěžování obyvatelstva zápachem
 • autorizovaných měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest
 • rozptylových studií
 • odborných posudků