Odpadové hospodářství, bioodpady Tisk
 • odstraňování jednotlivých druhů odpadů v souladu s platnou legislativou
 • návrhy technologií na snižování produkce odpadů
 • návrhy technologií na využití konkrétních složek odpadů (úprava, separace apod.)
 • vypracování plánů odpadového hospodářství
 • vypracování hlášení o produkci odpadů
 • vypracování a projednání provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady
 • laboratorní analýzy odpadů a sledování dalších parametrů odpadů
 • návrhy systémů sběru, třídění a separace komunálních odpadů, včetně biodpadů
 • výběr optimální svozové techniky s ohledem na produkci odpadů
 • průzkumy množství, skladby a kvality produkovaných odpadů
 • návrhy sběrných dvorů
 • studie, návrhy a projekce separačních center, center pro nakládání s odpady apod.
 • návrhy a projekce třídíren komunálních odpadů a koncových zařízení pro zpracování odpadů
 • projekce a výstavba skládek odpadů, rekultivace starých skládek
 • projekce a výstavba kompostáren, včetně optimalizace jejich provozu a průzkumu produkce vhodných odpadů
 • projekce a výstavba bioplynových stanic
 • výkon funkce externího odpadového hospodáře podniku
 • vypracování vnitropodnikových odpadářských směrnic a podkladů ve vazbě na certifikace dle ISO 9001, ISO 14001, EMAS